(Re-)alphabetise the Warlpiri dictionary file

alphabetise_wlp_file(wlp_lexicon, output_file)

Arguments

wlp_lexicon

a Warlpiri lexicon data frame, or path to a Warlpiri dictionary file